Μονάδα Αδρανοποίησης

Μία εκ των τριών δραστηριοτήτων της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αδρανοποίηση υλικών «κατηγορίας 2 & 3».

Η δυναμικότητα της είναι 1200kg/h σε πρώτη ύλη.

Η αποστείρωση πραγματοποιείται με απευθείας έκχυση ατμού σε θερμοκρασία 133 οC και πίεση 3 bar για 20 λεπτά.

Η μονάδα αδρανοποίησης επεξεργάζεται τα ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Σφαγείου καθώς και από άλλες δραστηριότητες.

Η λειτουργία της αδρανοποίησης δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες της εταιρείας αλλά δέχεται τα υποπροϊόντα «κατηγορίας 2 & 3» από διάφορες άλλες εταιρείες προκειμένου να αδρανοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.


Μονάδα Αποτέφρωσης

Η δεύτερη δραστηριότητα της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αποτέφρωση των υποπροϊόντων η οποία είναι δυναμικότητας 500kg/h.

Στη μονάδα αποτέφρωσης καταλήγουν όλα τα υποπροϊόντα «κατηγορίας 1» που προέρχονται από τη λειτουργία του Σφαγείου.

Η τελική τέφρα που προκύπτει είναι περίπου το 5% του αρχικού βάρους και απορρίπτεται σε εγκεκριμένο ΧΥΤΑ.

Η λειτουργία της αποτέφρωσης καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες της εταιρείας αλλά δέχεται και από διάφορες άλλες εταιρείες τα υποπροϊόντα «κατηγορίας 1» έτσι ώστε να αποτεφρωθούν και να απορριφθούν όπως καθορίζει ο νόμος.


Μονάδα Βιοαερίου

Η τρίτη δραστηριότητα της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η υπό κατασκευή Μονάδος Ενέργειας Βιοαερίου η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017.