Όροι Διαγωνισμών

1. Αντικείμενο Διαγωνισμών. Η εταιρεία με την επωνυμία » ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. » (περαιτέρω ο Διοργανωτής), διοργανώνει κατά διαστήματα Διαγωνισμούς στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης  » Facebook », στην οποία είναι μέλος με σελίδα (Page) με όνομα Φάρμα Χαλάστρας Α.Ε./Farma Chalastras S.A. 2. Δικαίωμα Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς. Δικαίωμα συμμετοχής σε Διαγωνισμούς …