Η τρίτη δραστηριότητα της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η υπό κατασκευή Μονάδος Ενέργειας Βιοαερίου η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017.