Μονάδα Αδρανοποίησης

Μία εκ των τριών δραστηριοτήτων της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αδρανοποίηση υλικών «κατηγορίας 2 & 3».

Η δυναμικότητα της είναι 1200kg/h σε πρώτη ύλη.

Η αποστείρωση πραγματοποιείται με απευθείας έκχυση ατμού σε θερμοκρασία 133 οC και πίεση 3 bar για 20 λεπτά.

Η μονάδα αδρανοποίησης επεξεργάζεται τα ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Σφαγείου καθώς και από άλλες δραστηριότητες.

Η λειτουργία της αδρανοποίησης δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες της εταιρείας αλλά δέχεται τα υποπροϊόντα «κατηγορίας 2 & 3» από διάφορες άλλες εταιρείες προκειμένου να αδρανοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.


Μονάδα Αποτέφρωσης

Η δεύτερη δραστηριότητα της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αποτέφρωση των υποπροϊόντων η οποία είναι δυναμικότητας 500kg/h.

Στη μονάδα αποτέφρωσης καταλήγουν όλα τα υποπροϊόντα «κατηγορίας 1» που προέρχονται από τη λειτουργία του Σφαγείου.

Η τελική τέφρα που προκύπτει είναι περίπου το 5% του αρχικού βάρους και απορρίπτεται σε εγκεκριμένο ΧΥΤΑ.

Η λειτουργία της αποτέφρωσης καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες της εταιρείας αλλά δέχεται και από διάφορες άλλες εταιρείες τα υποπροϊόντα «κατηγορίας 1» έτσι ώστε να αποτεφρωθούν και να απορριφθούν όπως καθορίζει ο νόμος.


Μονάδα Βιοαερίου

Τέλος, η τρίτη δραστηριότητα της εταιρείας έχει ως στόχο την επέκταση της στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εγκατάσταση διαθέτει μονάδα αποστείρωσης ζωικών υποπροϊόντων και παστερίωσης μεγάλης δυναμικότητας όπου όλα τα υλικά οδηγούνται σε αναερόβια χώνευση.

Η βιολογική διεργασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τόσο τον μηδενισμό της ρύπανσης όσο και την παραγωγή ενέργειας με την μορφή του βιοαερίου.

Το παραγόμενο βιοαέριο οδηγείται στο σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Η δυναμικότητα της αντιστοιχεί σε 1 MWel. Η καύση του βιοαερίου πραγματοποιείται μέσω μηχανής εσωτερικής καύσης.

Το έργο στοχεύει στην πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία της μονάδος, επιτυγχάνοντας τις βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας, ανάδευσης και τροφοδοσίας.

Στόχο της εταιρείας αποτελεί η μελλοντική επέκταση της εγκατάστασης σε δυναμικότητα των 3 MWel.