Μία εκ των τριών δραστηριοτήτων της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αδρανοποίηση υλικών «κατηγορίας 2 & 3».

Η δυναμικότητα της είναι 1200kg/h σε πρώτη ύλη.

Η αποστείρωση πραγματοποιείται με απευθείας έκχυση ατμού σε θερμοκρασία 133 οC και πίεση 3 bar για 20 λεπτά.

Η μονάδα αδρανοποίησης επεξεργάζεται τα ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Σφαγείου καθώς και από άλλες δραστηριότητες.

Η λειτουργία της αδρανοποίησης δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες της εταιρείας αλλά δέχεται τα υποπροϊόντα «κατηγορίας 2 & 3» από διάφορες άλλες εταιρείες προκειμένου να αδρανοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.