Τέλος, η τρίτη δραστηριότητα της εταιρείας έχει ως στόχο την επέκταση της στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εγκατάσταση διαθέτει μονάδα αποστείρωσης ζωικών υποπροϊόντων και παστερίωσης μεγάλης δυναμικότητας όπου όλα τα υλικά οδηγούνται σε αναερόβια χώνευση.

Η βιολογική διεργασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τόσο τον μηδενισμό της ρύπανσης όσο και την παραγωγή ενέργειας με την μορφή του βιοαερίου.

Το παραγόμενο βιοαέριο οδηγείται στο σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Η δυναμικότητα της αντιστοιχεί σε 1 MWel.

Η καύση του βιοαερίου πραγματοποιείται μέσω μηχανής εσωτερικής καύσης.

Το έργο στοχεύει στην πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία της μονάδος, επιτυγχάνοντας τις βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας, ανάδευσης και τροφοδοσίας.

Στόχο της εταιρείας αποτελεί η μελλοντική επέκταση της εγκατάστασης σε δυναμικότητα των 3 MWel.