1. Αντικείμενο Διαγωνισμών. Η εταιρεία με την επωνυμία ” ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. ” (περαιτέρω ο Διοργανωτής), διοργανώνει κατά διαστήματα Διαγωνισμούς στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ” Facebook ”, στην οποία είναι μέλος με σελίδα (Page) με όνομα Φάρμα Χαλάστρας Α.Ε./Farma Chalastras S.A.
  2. Δικαίωμα Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς. Δικαίωμα συμμετοχής σε Διαγωνισμούς έχουν όσοι ειναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) .
  3. Διάρκεια Διαγωνισμών. Η διάρκεια διεξαγωγής των Διαγωνισμών καθορίζεται κάθε φορά από τον Διοργανωτή και αναγράφεται στην εκάστοτε περιγραφή της ανάρτησης .
  4. Τρόπος Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς θα πρέπει να τηρούν τους εκάστοτε όρους αυτών .
  5. Δώρα. Τα δοθέντα δώρα θα παραλαμβάνονται από τους νικητές από το υπάρχον κατάστημα της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.
  6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμών και Επικοινωνίας μαζί τους. Οι νικητές αναδεικνύονται με κλήρωση.

Οι προαναφερθέντες ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα καθώς και με σχετική ανάρτηση στο Facebook και καλούνται να αποστείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail).

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές των Διαγωνισμών εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτούς σχετικού μηνύματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, ή σε περίπτωση που δεν αποστείλουν την ως άνω φόρμα δήλωσης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου.

Ως έγκυρη συμμετοχή κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

  1. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στους Διαγωνισμούς και ανάδειξης των νικητών.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας .

  1. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενωμερώνει ότι ο ίδιος κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, με σκοπό την διεξαγωγή των Διαγωνισμών, την ανάδειξη των νικητών, την απόδοση των Δώρων σε αυτούς καθώς και για την εγγραφή αυτών στα Νέα της εταιρείας.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@farmaxalastras.gr .

  1. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλέσει στο κινητό 6978653410 .
  2. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δε διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον εκάστοτε Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν .