Η εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε» βασισμένη στην ικανοποίηση του καταναλωτή διαλέγει κρέατα υψηλής ποιότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη την υγιεινή διατροφή, επιλέγει αποκλειστικά Ελληνικά κρέατα, δημιουργώντας ταυτόχρονα μία ξεχωριστή σχέση του καταναλωτή με τα προϊόντα.

Ο όγκος των ψυκτικών χώρων δίνει τη δυνατότητα της αποθήκευσης των κρεάτων σε ξεχωριστούς χώρους ανά είδος.

Η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το HACCP και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Οι συνεχείς έλεγχοι δημόσιων φορέων καθώς και η εφαρμογή των πιστοποιημένων συστημάτων σε συνδυασμό με τη συστηματική παρακολούθηση σε όλη την αλυσίδα παραγωγής – από την σφαγή μέχρι την επεξεργασία και την παραγωγή αλλαντικών- εγγυώνται έναν ολοκληρωμένο ποιοτικό έλεγχο στις σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που ακολουθεί η εταιρεία είναι πλήρως τεκμηριωμένο ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του.

Κάθε προϊόν είναι ταυτοποιημένο από την διαδικασία παραγωγής και μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η εταιρεία “ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.” δεσμεύεται να εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων καλύπτει τα:

Σφαγή, Αποθήκευση και Διανομή Κρέατος
Τεμαχισμός, Αποθήκευση & Διανομή Τεμαχίων Κρέατος & Κρεατοπαρασκευασμάτων,
Παραγωγή, Αποθήκευση και Διανομή Αλλαντικών & Αλλαντικών Πουλερικών.
Στόχος της εταιρίας “ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.” είναι:

Η παραγωγή και διάθεση προϊόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας, αναφορικά με την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιώνΗ διάχυση και εμπέδωση της φιλοσοφίας της Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Για την επίτευξη των στόχων μας, έχουμε θέσει, παρακολουθούμε και ανασκοπούμε συνεχώς μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ασφάλεια των Τροφίμων και δεσμευόμαστε για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων.

Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας:

Κοινοποιούμε την πολιτική μας για την Ασφάλεια των Τροφίμων προς όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη:

εντός της εταιρείας μέσω της διαρκούς και συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και καλής εσωτερικής επικοινωνίας

Εκτός, προς προμηθευτές, πελάτες και τα λοιπά Ενδιαφερόμενα Μέρη, μέσω της γνωστοποίησης των απαιτήσεων και των προδιαγραφών μας αντίστοιχα και προσπάθειας για καλή εξωτερική επικοινωνία

Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων και της ετήσιας ανασκόπησης από τη Διοίκηση καθώς και τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ.

Δεσμευόμαστε για τήρηση ορθής παρασκευαστικής & υγιεινής πρακτικής.

Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής θα είναι η ενδυνάμωση της “ΦΑΡΜΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.”, προσφέροντας ικανοποίηση στους πελάτες της, παράλληλα με δημιουργικότερη εργασία και αίσθημα ασφάλειας στους εργαζομένους της, συμβάλλοντας έτσι δημιουργικά στην τοπική οικονομία και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.